Funguvhu tanzwa mulomo;
Tanzwa mulomo ri kone ri tshi la rothe.
Ri tshi la rothe vhomme vho ya ngafhi?
Vho ya ngafhi, vho lima tshibokotela.
Tshibokotela, vho lima ndima nngana?
Ndima nngana, vho lima ndima tharu.
Ndima tharu, ya vhuna ndi ya u bvuledza;
Ndi ya u bvuledza, vho lima tshibokotela.
Tshibokotela tsho bokotela na vhone.

He kula kwe, “ndi vhonnyi vhala?”
He kula kwe, “ndi Vho – Murangweni”
He kula kwe, “vha ita fhala?”
He kula kwe, “vha via kholomo yavho”
He kula kwe, “ida ri ye u tumbela”
He kula kwe, “vha de u na mbilu”
He kula kwe, “mbilu a si tshithu”
He kula kwe, “Nne ndi na nwota”
He kula kwe, “ida ndi u rumbule”
He kula kwe, “nne ndi shavha u fa”
He kula kwe, “u fa a si tshithu”
He kula kwe, “vhakale vha ngafhi?”
He kula kwe, “vhakale vha fhasi”
He kula kwe, “fukula ri vhone”
He kula kwe, “ndi marambo fhedzi”
He kula kwe, “Gumbu mmayo!