Salungano Salungano

Ho vhuya ha wa ndala khulu shangoni. Ndala iyo yo vha i khulu u fhira na ndala ya Matshona. Zwino kusini kwa Zwigodini ho vha huna munwe munna we a vha tshi dzula na musadzi wawe na vhana vhavhili.

Duvha linwe na linwe munna na musadzi vho vha vha tshi dzhia ndila dzo fhambanaho u ya u toda zwiliwa, fhedzi vha vhuya nga litswu. Musadzi ene o vha a tshi fhedza o hwala mufumbu uri u vhe wone une wa liwa. Fhedzi musi a tshi fha munna wawe mufumbu uri ale, munna o vha a tshi hana a tshi ri: “Ilani na vhana. Nne ndi wa munna ndi do nwa madi nda vhofha thumbu nga nnzwa nda edela.”

Munna uyo o vha tshi ita ngauralo madekwana manwe na manwe. Fhedzi munna uyo o vha a sa ondi nahone e na nungo naho hu sina zwe a vha a tshi la. Izwi zwo ita uri musadzi wawe a sole uri munna wawe huna hune a wana hone zwiliwa.

Nga linwe duvha musadzi a vuwa a amba uri u khou ya u toda zwiliwa sa nga misi. O mbo di mona murahu ha mudi a imela munna wawe a tshi bva. Nga murahu ha tshifhinga munna a bva u ya u tshela. Musadzi a mu sala murahu a tshi khou tshimbilela kule hune munna a sa mu vhone.

Munna a ya fhethu hune a ya hone nga misi. Afho fhethu ndi he munna a vha o dzumba hone khali ya mafhi ane a ya a tshi a nwa nga lutanga u swikela musi thumbu dzo tou rwe. Musadzi a mu sedza a tshi khou nwa mafhi. Musi munna o no fhedza u nwa mafhi a mbo di tibedza khali yawe nga hatsi a humela hayani.

Musadzi o humela hayani a vhuya na inwe khali. A dzhia khali ila ya mafhi a sia ila ye a da nayo a i shela madi na mulora. Nga la matshelo munna a tshi ya u nwa mafhi sa nga misi, a nwa madi ane a vha na mulora. A hotola a tou nga a sa fa. A fukula khali a wana yo dala mulora.

Ilo duvha musi munna a tshi swika hayani o humbela u fhiwa mufumbu. Musadzi a mu vhudzisa uri ho itea mini namusi a tshi la mufumbu. Munna a fhindula a ri ha tshe na nungo ngauri ndi kale a tshi khou nwa madi a vhofha thumbu nga nnzwa. Musadzi wawe a mu sumbedza ila khali ya mafhi a mu vhudza uri a si zwone zwauri o vha a tshi lala tshishivhe. A mu vhudza uri o vha a tshi nwa mafhi a ethe ngeno musadzi na vhana vha tshi khou la mufumbu. Munna a shone na mukombo, a fulufhedzisa uri a nga si tsha dovha a vha na tseda.

Ha mbo di vha u fa ha lungano.