Salungano! Salungano!

Sankambe na Mudzhou zwo vha zwi tshi dzula mudini muthihi nahone zwi na na muri wa mutshelo ngomu mudini. Muri uyu wa mutshelo wo vha u tshi vhidzwa Muthathalidzhane nahone wo vha u tshi anwa mitshelo ya makero o omaho.

Zwino mitshelo yo vha i tsini na u vhibva, tshifhefho tsho simuwa. Sankambe na Mudzhou zwa tendelana uri zwi do kuvhanganya mitshelo zwa la zwi zwivhili. Fhedzi Sankambe, nga hone vhukwila hatsho, tsho la minwe ya mitshelo Mudzhou a sa zwi vhoni. Nga madekwana musi Mudzhou o edela, Sankambe tsha dzhia makero a mitshelo ye tsha la tsha a dzhenisa zwikwamani zwa Mudzhou.

Nga matsheloni musi Mudzhou na Sankambe zwi tshi vuwa zwa wana minwe ya mitshelo yo liwa. Zwa tuwa zwa ya musanda u hwelela mulandu wa u tswelwa mitshelo. Khoro ya dzula hu sa vhe na we a tenda uri ndi ene o laho mitshelo.
Sankambe tsha dzinginya uri ndi khwine tshone na Mudzhou zwi tshi fhufha uri hu vhoniwe uri ndi nnyi o laho mitshelo. Phukha dzothe dza tendelana na zwo dzinginywaho nga Sankambe.

Sankambe tsha vha tshone tsha u thoma u fhufha. Tsha fhufhela ntha ntha nahone tshi tshi khou mwemwela. A huna tsho waho zwikwamani zwa Sankambe. U bva afho ha fhufha Mudzhou. Makero a mitshelo a wa zwikwamani zwa Mudzhou. Izwo zwo mangadza na Mudzhou ene mune uri makero a bva ngafhi.

Sankambe tsha tsha amba na Thovhele wa dziphukha, Ndou, tshari: “Khakhamela, tshidadamuhali, marunga dzi nndevhelaho. Thovhele nga vha lalame. Mudzhou u tea u miliswa tshivhindi nga vhuvhava hawe!” Phukha dzothe na Thovhele Ndou zwa tendelana na Sankambe.

Mudzhou a vhulawa, a thukhukanywa. Zwipida zwa Mudzhou zwa phakhekanywa phukha uri dzi ise hayani dzi le. Sankambe tsha humbela tshizwa tsha Mudzhou. Musi tshi ndilani ya u ya hayani tsha amba tshi tshothe tsho takala tshari: “Nda vhulaisa Mudzhou ndari a vhulawe.” Phukha dzinwe dza vhudzisa: “Uri mini Sankambe.” Sankambe tsha fhindula tshari: “Ndi ri tshizwa tsha Mudzhou tshi khou nndemela.”

Vha tshi fha magulu a Mudzhou. Tsha dovha tsha amba tshari: “Nda vhulaisa Mudzhou ndari a vhulawe.” Phukha dza dovha dza vhudzisa: “Uri mini Sankambe.” Sankambe tsha fhindula tshari: “Ndi ri magulu a Mudzhou a khou nndemela.”
Sankambe tsha fhiwa tshivhindi tsha Mudzhou. Tsha dovha tsha amba tshari: “Nda vhulaisa Mudzhou ndari a vhulawe.” Phukha dza dovha dza vhudzisa: “Uri mini Sankambe.” Sankambe tsha fhindula tshari: “Ndi ri tshivhindi tsha Mudzhou tshi khou nndemela.”

Sankambe tsha fhiwa tswio dza Mudzhou. Tsha dovha tsha amba tshari: “Nda vhulaisa Mudzhou ndari a vhulawe.” Phukha dza dovha dza vhudzisa: “Uri mini Sankambe.” Sankambe tsha fhindula tshari: “Ndi ri ndo vhulaisa Mudzhou ndari a vhulawe. Ndi nne o laho mitshelo nda dzhenisa makero zwikwamani zwa Mudzhou o edela.”

Phukha dzo mbo di tshi gidimisa dzi tshi toda u tshi vhulaha. Sankambe tsha shavhela madini fhedzi Phungubwe ya kona u tshi fara nga mutshila. Ya vhidzelela dzinwe phukha uri yo fara Sankambe. Sankambe tsha fhindula tshari: “A wo ngo fara nne wo fara mudzi wa Mutulume. Phungubwe ya litsha mutshila wa
Sankambe, tsha ponyoka, tsha ya Makhokha.

Ha mbo di vha u fa ha lungano.

.